Articles

Όροι χρήσης
Πριν προβείτε στη χρήση του site www.beautyshot.gr παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.beautyshot.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ του site.

Αλλαγή Όρων
Η ατομική εταιρεία Αναστασία Βενιέρη (εφεξής αναφερόμενη και ως η Δικαιούχος), δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε το παρόν, καθώς και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι χρήστες και συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του www.beautyshot.gr, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της Δικαιούχου να μετατρέψει ή να εισαγάγει νέα οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.beautyshot.gr, καθώς επίσης να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητας και πλήρωσής του. Η χρήση του site ή οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτού μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ, όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.beautyshot.gr.
1. Ρητή συναίνεση Χρήστη
Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του www.beautyshot.gr.
Επιπλέον δεσμεύεστε όπως:
A) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και
B) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του www.beautyshot.gr.
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του www.beautyshot.gr, δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποκτούν την ιδιότητα μέλους του site www.beautyshot.gr και συμφωνούν και αποδέχονται ότι από την πρώτη φορά που κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών επιθυμούν να λαμβάνουν εντελώς δωρεάν, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. sms ή e-mail), πάσης φύσεως ενημερωτικά μηνύματα για νέες ή/και υπάρχουσες υπηρεσίες ή/και πληροφορίες ή/και προσφορές, ή/και δώρα σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και συμφωνεί ότι αν ζητηθεί από τη Δικαιούχο, θα παρέχει πλήρη και ακριβή προσωπικά στοιχεία, όπου απαιτείται και σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρεί με δόλο φωνητικά ή εγγράφως, ανακριβή προσωπικά στοιχεία του ή στοιχεία τρίτου. Δεν θα χρησιμοποιεί τυχόν υπηρεσίες του www.beautyshot.gr για περιεχόμενο το οποίο είναι μη νόμιμο, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό, επικίνδυνο και εν γένει ανήθικο.
To www.beautyshot.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους του σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβίαση όρων του παρόντος. Η δικτυακή κίνηση του www.beautyshot.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε. Επίσης, το www.beautyshot.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Οι στατιστικές αυτές έρευνες μπορεί να έχουν σχέση με τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μέρους ή όλης της έκδοσης. Το www.beautyshot.gr θα προσφέρει σε τρίτους μόνο συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα ιδιαίτερα στοιχεία ιδιωτών.
3. Eξοπλισμός
Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη χρησιμοποίηση του www.beautyshot.gr, το οποίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

4. Περιορισμοί Χρήσης του Site
Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του site για την άσκηση αθέμιτων και παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming ή ότι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του site. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του site για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ρητώς αναφέρεται ότι οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους.
Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους υπεύθυνους της ατομικής εταιρείας Αναστασία Βενιέρη αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφαλείας συστήματος που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών των ιδίων ή άλλων χρηστών.
Οι χρήστες απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφαλείας των συστημάτων της ατομικής εταιρείας Αναστασία Βενιέρη, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος, με σκοπό να παραβιάσουν την προστασία του απορρήτου.
5. Άδεια
H χρήση του site δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του www.beautyshot.gr , εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης, κατ' εφαρμογή των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου του www.beautyshot.gr, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

6. Περιορισμός Ευθύνης
Η Δικαιούχος καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε το www.beautyshot.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του www.beautyshot.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Αποκτώντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του www.beautyshot.gr συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες της Δικαιούχου και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση.
Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος ή ζημία σας προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών ή πληροφοριών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.beautyshot.gr και αφορούν άλλες εταιρίες.
Επιπλέον συμφωνείτε ότι η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.beautyshot.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.
Η Δικαιούχος δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορούν να προκληθούν από ατύχημα, κακή χρήση, μη συνεχή λειτουργία και γενικά κάθε είδους τεχνικού προβλήματος τόσο προς τους χρήστες και συνδρομητές όσο και προς των συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών, διαφημιζόμενων εταιρειών καθώς και κάθε είδους εταιρειών εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν προβεί σε διαφημιστικές καταχωρήσεις ή προωθητικά άρθρα) του www.beautyshot.gr.
Για τα αποστελλόμενα έντυπα, κείμενα και φωτογραφίες, ο εκδότης παίρνει αυτομάτως το δικαίωμα δημοσίευσης. Κείμενα, φωτογραφίες και δείγματα που αποστέλλονται στο περιοδικό προς δημοσίευση δεν επιστρέφονται. Ο εκδότης δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή μερικής ή ολικής καταστροφής προϊόντων που αποστέλλονται προς δειγματισμό ή/και φωτογράφιση, ούτε εγγυάται σχετική δημοσίευση για κάθε δείγμα που παραλαμβάνει.
The publisher gets directly the right to publish received documents and photos/images. Press samples, kits and documents sent for publication are not returned. The publisher assumes no responsibility for loss or partial or total destruction of products sent as press samples, nor guarantees related publication for each sample received.
 
7. Πνευματική Ιδιοκτησία
To www.beautyshot.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του www.beautyshot.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του www.beautyshot.gr με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου. Ακόμη και μετά από ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ/ΑΔΕΙΑ δεν επιτρέπεται η αλλαγή των χαρακτηριστικών, των στοιχείων των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων ή η απαλοιφή των σημάτων κατατεθέν ή των μηνυμάτων εμφάνισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο συνδρομητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα επάνω σε οτιδήποτε "κατεβάζει" (download) στον υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η χρήση του www.beautyshot.gr ή σε οποιοδήποτε δίκτυο.
8. Πνευματική Ιδιοκτησία Τρίτων
Α)Ο συνδρομητής/χρήστης δεν πρέπει να στέλνει(upload) ή να εκπέμπει στοιχεία μέσω φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων ή να κάνει προσιτό στο www.beautyshot.gr υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, από σήματα κατατεθέντα τα οποία δεν του ανήκουν ή για τα οποία δεν έχει ΓΡΑΠΤΗ άδεια εκμετάλλευσης. Ο συνδρομητής/χρήστης θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους για την παραβίαση του παραπάνω όρου και θα φέρει το βάρος οποιασδήποτε αποζημίωσης ήθελε ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη τυχόν πνευματικού δικαιώματος το οποίο προστατεύεται από τους νόμους του ελληνικού ή άλλου κράτους.
Β) Στο μέτρο που στο www.beautyshot.gr περιλαμβάνεται υλικό προερχόμενο από τρίτους, κάτι το οποίο ρητά θα σημειώνεται, το www.beautyshot.gr δεν έχει εκδοτικό έλεγχο αυτού του περιεχομένου (κειμένων και εικόνων-φωτογραφιών) και δεν μπορεί να γνωρίζει εάν το υλικό αυτό υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και κάθε είδους ιδιοκτησίας δικαιώματα, όπως ακριβώς δεν έχει και μία βιβλιοθήκη ή ένα βιβλιοπωλείο. Το www.beautyshot.gr και η εταιρεία εκμετάλλευσής του δεν μπορούν να εγγυηθούν την εγκυρότητα, συνέχεια ή χρησιμότητα τέτοιου είδους υλικού (κάθε είδους γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο) το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τρίτους συμπεριλαμβανομένων των αρθρογράφων της κάθε στήλης του on-line περιοδικού BEAUTYSHOT, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη. Ειδικά σε ότι αφορά στο περιεχόμενο της κάθε στήλης του on-line περιοδικού BEAUTYSHOT οι αρθρογράφοι αναλαμβάνουν αυτόματα την πλήρη νομική ή άλλη ευθύνη για το περιεχόμενο της στήλης τους αυτής με την αποστολή των κειμένων και εικόνων-φωτογραφιών προς δημοσίευση.
9. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
Το www.beautyshot.gr περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.beautyshot.gr και συνεπώς το www.beautyshot.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.beautyshot.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo www.beautyshot.gr.
10. Προσωπικά Δεδομένα
Τα εγγεγραμμένα μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: Η Δικαιούχος θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με τηλεφωνική κλήση στο 2111115042 ή 2281051929 ή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
11.Παρακολούθηση
Το www.beautyshot.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κ.λπ., για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το www.beautyshot.gr έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να απαλείψει μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο www.beautyshot.gr. Χωρίς κανένα όριο το www.beautyshot.gr μπορεί να διακόψει, οποιαδήποτε στιγμή αυτό κρίνει, τη δημοσίευση κάθε όγκου και περιεχομένου πληροφόρησης.

12. Αποζημίωση
Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της ατομικής εταιρείας Αναστασία Βενιέρη οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε την ατομική εταιρεία Αναστασία Βενιέρη για κάθε θετική και αποθετική ζημία της, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει και αφορά άμεσα ή έμμεσα στο www.beautyshot.gr, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια Σύρου και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.